Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakres dokonywania pomiarów w dziedzinie emisji oraz sposób ich ewidencjonowania

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody.

Szczegółowe określenie zasad dokonywania pomiarów zostało  sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Zgodnie z tam zamieszczonymi wytycznymi pomiary powinny być realizowane w poniższych obszarach i  na zasadach nim wskazanych.

Spalanie paliw

Ciągłe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji spalania paliw o łącznej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW. Ciągłe pomiary emisji nie są wymagane, jeżeli  czas użytkowania źródła nie przekroczy 10 000 godzin.Ten rodzaj pomiaru obejmuje również instalacje spalania paliw wymagające uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego.

Z kolei okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się w pozostałych przypadkach tj. gdy źródła emisji są mniejsze lub gdy instalacje pracują w ograniczonym wymiarze czasu pracy.

Okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym (październik-marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień). W przypadku instalacji lub źródeł pracujących sezonowo w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, pomiary emisji do powietrza prowadzi się raz w roku w okresie pracy instalacji lub źródeł.

W odniesieniu do rtęci pomiary jej emisji do powietrza prowadzi się dla źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW,opalanego węglem kamiennym lub brunatnym, okresowo, co najmniej raz w roku.

Spalanie odpadów

Dla większości instalacji albo urządzeń spalania lub współspalania odpadów pomiary emisji do powietrza powinien być  prowadzony co najmniej raz na sześć miesięcy, a przez pierwszy rok eksploatacji instalacji lub urządzeń - co najmniej raz na trzy miesiące. Powyższa częstotliwość obejmuje też, emisję gazów notujących obecność chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki gdy ich zawartość nie przekracza określonych norm. Powyższe nie dotyczy:

 • instalacji i urządzeń, w których spalane lub współspalane są wyłącznie następujące odpady:
  • roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
  • roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,
  • włókniste roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu, w którym powstają, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,
  • płyty wiórowej, jeśli nie stanowi odpadu niebezpiecznego,
  • korka,
  • drewna, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowco-organiczne lub metale ciężkie, oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki,
  • promieniotwórcze,
  • pochodzące z poszukiwań i eksploatacji zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na platformach wydobywczych oraz spalane na tych platformach,
  • zwłok zwierząt padłych lub zabitych w celu innym niż spożycie przez ludzi;
 • instalacji doświadczalnych wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych, prac naukowych i prób, mających na celu usprawnienie procesu spalania, przerabiających mniej niż 50 Mg odpadów rocznie

Azbest

Pomiary emisji do powietrza dla instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów zawierających azbest, dopuszczonych do produkcji, obrotu i importu prowadzi się jeżeli ilość surowego azbestu zużywana w tych procesach przekracza 100 kg/rok. Pomiary maja wówczas wymiar okresowy i są dokonywane z częstotliwością raz na sześć miesięcy.

Dwutlenek tytanu

Dla instalacji do produkcji dwutlenku tytanu pomiary emisji do powietrza prowadzi się gdy stosowane są reakcję sulfatyzacji lub chlorowania. Pomiar jest ciągły lub okresowy prowadzony z częstotliwością co najmniej raz na kwartał lub rok w zależności od rodzaju zachodzących procesów. Pomiar obejmuje: emisje pyłu, dwutlenku siarki jej pochodnych oraz chloru.

Użycie rozpuszczalników

Ciągłe pomiary emisji pochodnych rozpuszczalników do powietrza prowadzi się, jeżeli z jednego emitora do powietrza są wprowadzane w/w substancje w ilości nie mniejszej niż średnio 10 kg/h w przeliczeniu na emisję całkowitego węgla organicznego.

Natomiast okresowe pomiary emisji w/w specyfików w powietrzu prowadzi się, jeżeli w/w próg nie zostaje przekroczony. Okresowe pomiary emisji prowadzi się raz na rok.

Hałas

Pomiary hałasu w środowisku prowadzi się dla zakładu, na którego terenie eksploatowane są instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla którego zostało wydane pozwolenie na emitowanie hałasu lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.  Są to pomiary okresowe, które wykonuje się raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu. W przypadku źródeł pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadza się w tym okresie.

Ewidencjonowanie i przekazywanie wyników pomiaru

Wyniki ciągłych pomiarów emisji są ewidencjonowane w formie wydruków oraz na nośnikach cyfrowych zaś wyniki okresowych pomiarów emisji są ewidencjonowane w formie pisemnej.

Wyniki te przedkłada się w formie pisemnej  lub elektronicznej (jeżeli spełnione są określone warunki wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) do właściwego organu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wraz z odpowiednio opracowanymi wynikami do w/w organów przekazuje się:

 • wyniki, prowadzonych w komorze spalania lub komorze dopalania, pomiarów ciągłych:
  • temperatury gazów spalinowych, mierzonej w pobliżu ściany wewnętrznej, w sposób eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia,
  • zawartości tlenu w gazach spalinowych,
  • ciśnienia gazów spalinowych

- do których są obowiązani prowadzący instalację i użytkownik urządzenia na podstawie przepisów w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów;

 • czas pracy instalacji lub urządzenia;
 • rodzaje i ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw;
 • parametry wykorzystywanego paliwa.

Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz inne dane, które należy przekazywać wraz z wynikami okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza, zostały określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

W załączniku nr 4 i 5  do w/w przepisów zamieszczono z kolei  układ wyników jakie należy przekazać w zakresie pomiarów  hałasu w środowisku.

Wyniki pomiarów oraz inne dane przekazuje się:

 • w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy;
 • w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane;
 • w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Podstawa prawna: