Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Postępowanie z substancjami uciążliwymi dla środowiska

Zabronione jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o ochronie środowiska  i przepisach odrębnych, wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska są w szczególności:

1)    azbest;

2)    PCB (polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie).

  Do w/w substancji zalicza się jeszcze: aldrynę, dieldrynę, endrynę, izodrynę, DDT, heksachlorocykloheksan, lindan.

 

W/w substancje powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Instalacje lub urządzenia, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione.

Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane wspomniane substancje, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami i urządzeniami, w których są lub były wykorzystywane te substancje.

Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji.

Podmiot wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Podmiot ten powinien też okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania.

Zasady postępowania z azbestem zostały omówione w artykule pt. „Postępowanie z azbestem”

W stosunku do pozostałych substancji (substancje nieagresywne) trzeba pamiętać, że ich wprowadzanie do środowiska jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z charakterem prowadzonej działalności. Niemniej substancje te powinny być opakowane w sposób zabezpieczający przed przypadkowym wprowadzeniem do środowiska. Jednocześnie towarzyszyć im powinna informacja (ulotka) zapewniająca identyfikację zagrożeń, jakie wynikają z wprowadzenia tej substancji do środowiska.

Czy ta strona była przydatna?