Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady postępowania z produktami uciążliwymi dla środowiska

Przy wytwarzaniu produktu, bez uszczerbku dla jego walorów użytkowych i bezpieczeństwa użytkownika, należy ograniczać:

 • zużycie substancji i energii;
 • wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicznych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania produktu oraz po jego zużyciu;
 • wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicznych utrudniających:
  • naprawę produktu,
  • demontaż produktu w celu oddzielenia zużytych elementów wymagających szczególnego postępowania na podstawie przepisów ustawy o odpadach,
  • użycie części produktu w innym produkcie lub ich wykorzystanie do innych celów użytkowych po zużyciu produktu.

Stosując się do w/w reguł produkujący lub wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  żarówki  i oprawy oświetleniowe jest odpowiedzialny za to, aby w w/w towarach,  zwłaszcza przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych, nie byty wykorzystywane:

 • ołów;
 • rtęć;
 • kadm;
 • sześciowartościowy chrom;
 • polibromowane bifenyle oznaczone symbolem "PBB";
 • polibromowane etery difenylowe oznaczone symbolem "PBDE".

Produkt wprowadzany do obrotu powinien być zaopatrzony w informację dotyczącą:

 • zużycia paliw lub materiałów eksploatacyjnych;
 • wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu;
 • bezpiecznego dla środowiska użytkowania, demontażu, powtórnego wykorzystania lub unieszkodliwienia produktu.

Sprzedawca produktów powinien zapewnić, aby informacja, o której mowa wyżej, znajdowała się także w miejscach sprzedaży produktu.

Obowiązkiem zaopatrzenia w w/w informacje,  objęte są produkty będące nowymi pojazdami samochodowymi kategorii:

 •   samochody osobowe i ciężarowe – kategoria M1 i N1 w rozumieniu przepisów o homologacji pojazdów samochodowych i przyczep,
 •   pojazdy trójkołowych – kategoria L2e w rozumieniu przepisów o homologacji.

Zabrania się wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają  w/w wymaganiom. Powyższe nie dotyczy produktów, które zostały wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu:

 • zgodnie z prawem obowiązującym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji;
 • zgodnie z prawem występującym w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.