Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ochrona w zakresie hałasu

Emisja hałasu jest zagadnieniem regulowanym w ustawie Prawo ochrony środowiska. Wspomniana emisja nie wymaga uzyskania  zezwolenia. Z tego tytułu nie ma też obowiązku  wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Niemniej w przypadku dużej uciążliwości i przekroczenia określonych w tym zakresie limitów organy ochrony środowiska mogą wydawać przedsiębiorcy decyzje ustalające dopuszczalne normy hałasu. Ich naruszenie może skutkować nakładaniem kary pieniężnej.

Jakie tereny podlegają ochronie

Co do zasady dopuszczalne poziomy hałasu ustala się dla terenów przeznaczonych pod:

  • zabudowę mieszkaniową,
  • szpitale i domy opieki społecznej,
  • budynki związane z pobytem dzieci i młodzieży 
  • tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe i mieszkaniowo-usługowe.

Normy te zostały określone Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Na czym polega ochrona

Jeżeli zatem w sąsiedztwie zakładu występują takie tereny, należy się liczyć z ograniczeniami w emisji hałasu. Ochrona  przed hałasem w tym względzie polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.

Wskazanie, które tereny należą do poszczególnych kategorii, następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do czasu takiego wskazania dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powinien odpowiadać wartościom dopuszczalnym dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu.

W rezultacie planując budowę  obiektu przemysłowego  lub  rozpoczęcie jakieś produkcji konieczne jest  zapoznanie się z w/w dokumentami, a w przypadku ich braku określenie do jakiej kategorii zaliczają się pobliskie okolice i czy są na nich usytuowane w/w  budynki ewentualnie czy w pobliżu zostały wyznaczone obszary ciche.  


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku