Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Obecność pól elektromagnetycznych ma wpływ nie tylko na człowieka, lecz także na otoczenie. U roślin obserwuje się opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt natomiast  zaburzenia neurologiczne, nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu krążenia, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności.

Co podlega ochronie w zakresie pól elektromagnetycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

  • utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
  • zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych poziomów, gdy nie są one dotrzymane.

Ich graniczne wartości  zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

W rezultacie prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są:

  • stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV lub
  • instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,

- są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.  Pomiarów tych należy dokonać :

  • bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia,
  • każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia.

Zgłoszenie instalacji służbom ochrony środowiska

Prowadzący wspomniane instalacje jest obowiązany dokonać jej zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.  Instalacja nowo zbudowana lub zmieniona w sposób istotny może być używana , jeżeli organ do którego złożyłeś zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia jego przyjęcia  nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Jeżeli rezygnujemy z eksploatacji instalacji lub zmieniamy jej warunki eksploatacyjne również musimy zgłosić to do właściwego organu (przyjmującego zgłoszenie) do 14 dni od tego faktu. W przypadku istotnej zmiany konieczne jest dokonanie ponownego zgłoszenia. Więcej na ten temat w dalszej części poradnika.

Raport oddziaływania na środowisko

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poniższe urządzenia wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km,
  • instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,
  • instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW,
  • elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW.

Podstawa prawna: