Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakres i zasady prowadzenia przeglądów ekologicznych

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska (starosta) może, w drodze decyzji, zobowiązać podmiot prowadzący instalację i w ten sposób korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Przegląd ekologiczny instalacji powinien zawierać:

 • opis obejmujący:
  • rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,
  • powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
  • rodzaj technologii,
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;
 • określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 • opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;
 • porównanie wykorzystywanej technologii z technologią przyjazną dla środowiska;
 • wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 • zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie;
 • nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.

Szczegółowy zakres przedmiotowy przeglądu ekologicznego oraz wskazanie co do  metody badań i studiów  temu służących powinny być nakreślone w  treści decyzji ustanawiającej obowiązek przeprowadzenia przeglądu.


Podstawa prawna: art.237-248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska