Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego

Rejestracja działalności

Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach czyli poprzez tworzenie punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Placówka może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań stawianych  jednostkom oświatowo-wychowawczym.

Zgłoszenia do w/w ewidencji powinno odbywać się na piśmie. Zgłoszenie powinno obejmować:

1)    oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić w/w  formy wychowania przedszkolnego, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2)    określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;

3)    wskazanie miejsca prowadzenia punktu lub zespołu oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a)  możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b)  realizację innych zadań statutowych,

c)  bezpieczne i higieniczne warunki nauki;

4)    projekt organizacji wychowania przedszkolnego;

5)    dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w punkcie lub zespole;

6)    dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia organ dokonuje wpisu do ewidencji oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Uwaga!  Zgłoszenie  i wpis do ewidencji nie podlega opłatom.

Projekt organizacji wychowania

 

Tworząc projekt organizacji wychowania przedszkolnego przewidziany do realizacji w w/w placówce powinno się podać:

  1)  nazwę punktu lub zespołu i miejsce jego prowadzenia;

  2)  cele i zadania punktu lub zespołu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

  3)  dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki;

  4)  w przypadku zespołu - dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia;

  5)  warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie lub zespole

  6)  prawa i obowiązki wychowanków punktu lub zespołu, w tym:

a)  warunki pobytu dzieci w punkcie lub zespole zapewniające im bezpieczeństwo,

b)  przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu lub zespołu,

  7)  sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;

  8)  warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

  9)  warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki;

10)  terminy przerw w pracy punktu lub zespołu;

11)  zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie lub zespole, związanych z:

a)  współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie lub zespole oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

b)  zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,

c)  prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

d)  przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,

e)  współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

 12) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki oraz wysokość opłat wnoszonych a także termin i sposób wnoszenia tych opłat.