Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymogi lokalowe dla przedszkoli

Jeśli w swoim przedszkolu będziesz przyrządzać posiłki, musisz odpowiednio przygotować zaplecze kuchenne. Najpierw jednak musisz spełnić wymagania ogólne dotyczące nieruchomości, w której będzie przedszkole.

Usytuowanie

Przedszkole powinno być zlokalizowane w:

 • samodzielnym budynku wolnostojącym
 • wydzielonej części parteru budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego (z niezależnym wejściem z zewnątrz do przedszkola)
 • wydzielonej części budynku użyteczności publicznej – w wydzielonej części szkoły (z osobnymi wejściami i oddzieleniem całkowitym funkcji obu placówek)

Wymogi socjalno-bytowe, które musi spełniać przedszkole

Pomieszczenia przedszkola muszą spełniać odpowiednie warunki:

 • wysokość pomieszczeń musi wynosić 3 m
 • poziom podłogi w pomieszczeniach musi znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku
 • w pomieszczeniach zapewnij oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylację stosowna do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń
 • powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie
 • łazienki dla dzieci muszą być dostępne z sal zajęć i zabaw, muszą spełniać normy – 1 miska ustępowa i 1 umywalka na maks. 15 dzieci
 • podłoga i ściany (do wysokości min. 2 m) pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz należących do bloku żywieniowego muszą być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych
 • podłoga w salach zajęć musi być gładka i łatwo zmywalna (dopuszczony jest parkiet), w miejscach zabaw dzieci młodszych wskazana jest wykładzina typu dywanowego

Musisz przewidzieć także możliwość korzystania przez dzieci z placu zabaw – może to być własny plac zabaw przy przedszkolu lub inny dostępny w pobliżu.

Przygotowanie wyżywienia w przedszkolu

W przedszkolu możesz zapewniać wyżywienie dla dzieci. Jeśli chcesz przyrządzać potrawy na miejscu, musisz zapewnić odrębne ciągi komunikacji dla zaopatrzenia i personelu kuchennego.

Kuchnię i zaplecze trzeba zaprojektować i urządzić tak, by znajdowały się w nich:

 • magazyny
 • zaplecze sanitarno-socjalne dla personelu kuchennego
 • pomieszczenie obróbki wstępnej surowców (obieranie jarzyn, dezynfekcja jajek)
 • kuchnia właściwa
 • zmywalnia naczyń stołowych
 • jadalnia (można wykorzystywać sale zajęć dzieci)

Zanim rozpoczniesz adaptację lokalu dla tych celów, skonsultuj swoje projekty i plany z Sanepidem. Placówki bowiem odbiera się oceniając wymogi sanitarno-higieniczne na podstawie wcześniej uzgodnionych projektów.

Projekty uzgadnia (opiniuje pod kątem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych) Sanepid lub rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych. Każdy obiekt oceniany jest indywidualnie, zależnie od lokalizacji, powierzchni użytkowej, planowanej liczby dzieci, zaplecza żywieniowego, itp.

Przepisy przeciwpożarowe

Przedszkola powinny też spełniać dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Obejmują one:

 • budowę, wymiary i położenie miejsc ewakuacyjnych
 • dostępność klatek schodowych
 • posiadanie hydrantów wewnętrznych
 • zapewnienie dojazdu drogą pożarową

Projekt budowlany lub projekt adaptacji obiektu albo lokalu przedszkola należy uzgodnić pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?