Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymogi lokalowe dla przedszkoli

  • Usytuowanie

Przedszkole powinno być zlokalizowane:

- w samodzielnym budynku wolnostojącym,

- w wydzielonej części parteru budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego (z niezależnym wejściem z zewnątrz do przedszkola),

- w wydzielonej części budynku użyteczności publicznej - w wydzielonej części szkoły (z osobnymi wejściami i oddzieleniem całkowitym funkcji obu placówek).

  • Wymogi socjalno-bytowe

Wysokość pomieszczeń powinna wynosić 3 m. Poziom podłogi w pomieszczeniach powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. W pomieszczeniach powinno być zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylacja stosowna do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń.

Powierzchnia przypadająca na każde dziecko w salach zajęć powinna wynosić 2,5 m2, powierzchnia szatni 0,5 m2 na dziecko. Łazienki dla dzieci winny być dostępne z sal zajęć i zabaw i powinny realizować normy - 1 miska ustępowa i 1 umywalka na max 15 dzieci.

Podłoga oraz ściany (do wysokości min. 2 m) pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz należących do bloku żywieniowego powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych. W salach zajęć podłoga powinna być gładka, łatwo zmywalna (dopuszczony jest parkiet), natomiast w miejscach zabaw dzieci młodszych wskazana jest wykładzina typu dywanowego.

Należy przewidzieć również możliwość korzystania z placu zabaw dla dzieci – może to być własny plac zabaw przy przedszkolu lub inny dostępny w pobliżu plac zabaw.

Uwaga! Od 1 września 2017 r. zmieniły się przepisy. Formalnie odstąpiono od stosowania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zamiast tego w ustawie Prawo oświatowe pojawiły się jedynie ogólne zapisy. Dlatego też Sanepid oceniając pomieszczenia przedszkola nadal bada warunki socjalne i sanitarno-higieniczne na podstawie dotychczasowych aktów prawnych tj. wspomnianego rozporządzenia oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w zakresie ogólnych warunków technicznych przedszkola.  

  • Wyżywienie

W przedszkolu podczas pobytu dzieci zazwyczaj należy zapewnić wyżywienie. Przy pełnej produkcji potraw należy zapewnić odrębne ciągi komunikacji dla zaopatrzenia i  personelu kuchennego. Zespół kuchenny wraz z zapleczem powinien być zaprojektowany i urządzony wg odrębnych przepisów sanitarnych tj. wymagane są: magazyny, zaplecze sanitarno-socjalne dla personelu kuchennego, pomieszczenia obróbki wstępnej surowców (obieranie jarzyn, dezynfekcja jajek), kuchnia właściwa, zmywalnia naczyń stołowych, jadalnia (można wykorzystywać sale zajęć dzieci). W razie dostarczania posiłków gotowych (przygotowywanych w innym zakładzie produkcyjnym, poza przedszkolem) wymaga się wydzielenia pomieszczenia

Przed adaptacją lokali dla w/w celów słusznym jest skonsultować swoje projekty i plany z Sanepidem. Placówki bowiem odbierane są pod względem wymogów sanitarno-higienicznych na podstawie uprzednio uzgodnionych projektów. Projekty uzgadnia (opiniuje pod kątem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych. Każdy obiekt oceniany jest indywidualnie, zależnie od lokalizacji, powierzchni użytkowej, planowanej ilości dzieci, zaplecza żywieniowego, itp.

  • Przepisy przeciwpożarowe

Przedszkola powinny też spełniać dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Obejmują one:

- budowę, wymiary i położenie miejsc ewakuacyjnych,

- dostępność klatek schodowych,

- posiadanie hydrantów wewnętrznych,

- zapewnienie dojazdu drogą pożarową.

Projekt budowlany lub projekt adaptacji obiektu albo lokalu przedszkola należy uzgodnić pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Podstawa prawna: