Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady funkcjonowana punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego

  • Działalność wychowawczo - edukacyjna

Zajęcia w punktach i zespołach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:

  1)  w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci - 12 godzin;

  2)  w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci - 16 godzin;

  3)  w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci - 20 godzin;

  4)  w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci - 25 godzin.

W punkcie  przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego realizuje się program wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych przepisach (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

Program ten dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.

W w/w zajęciach mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców (prawnych opiekunów).

  • Ewidencje

Przebieg działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym jest dokumentowany w dzienniku zajęć. Wpisuje się do niego  nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się też obecność dzieci na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu lub zespołu. Przeprowadzenie zajęć w danym dniu potwierdza nauczyciel składając swój podpis.