Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Termin i miejsce egzaminu wyznacza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.

 

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części:

1)    tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski;

2)    tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających samodzielną pracę osób, które do niego przystąpiły. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana do okazania zawierającego zdjęcie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata oraz dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna ponoszona przez kandydata na tłumacza przysięgłego wynosi 800 zł. Wnosi się ją na konto bankowe Ministerstwa Sprawiedliwości, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kandydatowi na tłumacza przysięgłego zawiadomienia o terminie egzaminu.

W trakcie egzaminu osoba, która do niego przystąpiła, może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody członka zespołu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali osoba wychodząca przekazuje pracę przewodniczącemu lub, w razie jego nieobecności, innemu członkowi zespołu egzaminacyjnego, który odnotowuje godzinę przekazania i zwrotu tej pracy.

Część pisemna egzaminu polega na tłumaczeniu 4 tekstów:

  1)  dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym;

  2)  dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym.

Część pisemna egzaminu trwa 4 godziny.

 

Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia zakończenia części pisemnej egzaminu.

Do części ustnej egzaminu dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu.

Część ustna egzaminu polega na tłumaczeniu:

  1)  konsekutywnym (egzaminator odczytuje lub odtwarza tekst z przerwami na tłumaczenie) z języka polskiego na język obcy dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym;

  2)  a vista (kandydat otrzymuje do tłumaczenia tekst w formie pisemnej) z języka obcego na język polski dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym.

Teksty do tłumaczenia a vista wręczane są kandydatowi bezpośrednio przed tłumaczeniem.

 

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.

Protokół podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego, którzy brali udział w przeprowadzeniu egzaminu.

 

Egzamin na tłumacza przysięgłego uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu części egzaminu.