Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Książka kontroli

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów.

Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Jest ona udostępniana, niezwłocznie w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych, organowi kontroli, który dokonuje w niej wpisów. Przedsiębiorca zaś jest obowiązany dokonywać w książce kontroli jedynie wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

Książka kontroli może być prowadzona w dwóch formach: pisemna i elektroniczna. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, zakłada się, że dane w niej zawarte znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

Niezależnie od formy, książka kontroli powinna zawierać dane dotyczące:

  • oznaczenie urzędu, który dokonuje kontroli
  • oznaczenie upoważnienia do kontroli
  • zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
  • daty podjęcia i zakończenia kontroli

Ustawodawca nie przewidział wzoru książki kontroli.


Podstawa prawna: