Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja banderol

Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy prowadzą ewidencję banderol w której  odnotowują  ilości wydanych im, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol.

Formy ewidencji

Przed rozpoczęciem wypełniania ewidencji prowadzonej w formie papierowej każda jej strona winna być numerowana i parafowana przez podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji oraz powinna być opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Ewidencja w formie elektronicznej winna być prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki sposób, aby:

  1. umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
  2. umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania;
  3. pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym;
  4. uniemożliwiała usuwanie wpisów.

Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą lub w formie wydruku.

Zasady prowadzenia ewidencji

Ewidencja banderol powinna być  prowadzona odrębnie dla każdej serii banderol.

Wpisów do dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

W przypadku importerów i podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego  wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentu rozliczeniowego  przekazanego przez podmiot zagraniczny niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy.

Wpisów do dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce „uwagi”.

Zamknięcie ewidencji

Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy ewidencja. Stan ewidencyjny ustalony w wyniku zamknięcia i podsumowania dokumentacji, przenosi się na następny miesiąc jako stan początkowy.

Wzory ewidencji

Wzór ewidencji prowadzonej przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa załącznik nr 10 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Pobierz edytowalny wzór ewidencji.

Z kolei wzór ewidencji prowadzonej przez podmioty prowadzące skład podatkowy na terytorium kraju, którym właściciel wyrobów akcyzowych, przekazał banderole w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnością, określa załącznik nr 11 do ww. Rozporządzenia

Pobierz edytowalny wzór tej ewidencji.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy