Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja obrotu wyrobami akcyzowymi

Zasady ogólne prowadzenia ewidencji  w  zakresie obrotu  wyrobami akcyzowymi

W/w ewidencje powinny być prowadzone w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu wyrobami akcyzowymi.

Podmioty prowadzące wspomniane ewidencje  w formie papierowej są zobowiązane dokonać ich  zamknięcia i podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatniego dnia każdego miesiąca.

Ponadto w przypadku prowadzenia ewidencji w  tej formie, przed rozpoczęciem wypełniania, karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego ewidencję. Właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

Wpisów do ewidencji, należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce "uwagi".

Ewidencje, w formie elektronicznej winny być prowadzone zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do ich prowadzenia i w taki sposób, aby:

 1. umożliwiały wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
 2. umożliwiały dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
 3. pozwalały na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym;
 4. uniemożliwiały usuwanie wpisów.

Podmioty prowadzące ewidencje w formie elektronicznej przechowują kopie ewidencji zapisane na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo

Ewidencję wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo prowadzą:

 1. zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
 2. podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 3. podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa

Przedmiotowa ewidencja powinna zawierać:

 1. nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;
 2. ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;
 3. datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru (zarejestrowany odbiorca) lub ich otrzymania;
 4. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (zarejestrowany odbiorca)  lub od które zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo;
 5. numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie (dotyczy zarejestrowanego odbiorcy);
 6. zastępującym e-AD (zarejestrowany odbiorca)  lub  pozostałych przypadkach numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;
 7.  kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty.

W przypadku wyrobów nabywanych na rzecz innego podmiotu (usługowe nabycie) konieczne jest dodatkowe podanie danych klienta oraz informacji dotyczących koncesji (dotyczy przywozu paliw). 

Prowadzący ewidencję zobowiązany jest odnotować nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich wprowadzeniu do miejsca odbioru lub z chwilą ich otrzymania.

Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego

Rzeczona ewidencja powinna obejmować takie dane jak:

 1. nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;
 2. ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;
 3. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej NIP importera;
 4. datę i numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały dopuszczone do obrotu;
 5. dane identyfikacyjne miejsca importu;
 6. datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca importu;
 7. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności NIP, podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 8. numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie
 9. zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
 10. kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony;
 11. kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty.

Podstawa prawna: