Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencje związane z obrotem towarowym z krajami trzecimi

  • Ewidencja towarów składowanych w składzie celnym

Prowadzący skład celny jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji towarów objętych procedurą składu celnego.

Zakres danych umieszczanych w ewidencji określa art.178 RD. Ich szczególny wykaz podlega uzgodnieniu z organem celnym.

Przyjąć należy, iż powinny one obejmować informacje dotyczące rodzaju, ilości i wartości towarów, a także na bieżąco wskazywać miejsce złożenia towarów i operacje, jakim te towary podlegały podczas składowania.

Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia podlegającego rejestracji.

Ewidencja może być prowadzona w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych.

W przypadku prowadzenia ewidencji w formie pisemnej, przed przystąpieniem do jej wypełniania, karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane. Organ celny opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron.

Z kolei program komputerowy wykorzystywany do prowadzenia ewidencji z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych podlega zatwierdzeniu przez organ celny. Stosowany program powinien w szczególności:

1) umożliwiać wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewniać ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiać dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty;

3) uniemożliwiać usuwanie wpisów;

4) pozwalać na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny;

5) zapewniać możliwość archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych.

  • Ewidencja towarów w obrocie uszlachetniającym i innych procedurach specjalnych

Stosowanie procedur specjalnych wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji zawierającej wszelkie niezbędne informacje i szczegóły techniczne umożliwiające organom celnym sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością przebiegu procedury.

W praktyce, prowadzenie ewidencji będzie wymagane na przykład w sytuacji realizacji złożonych procesów uszlachetniania lub przetwarzania, czy też korzystania z towarów ekwiwalentnych lub towarów uznanych za wrażliwe (towary wymienione w załączniku nr 71-02 do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego).

Odstąpienie od wymogu prowadzenia ewidencji przez posiadacza pozwolenia może nastąpić wyłącznie w sytuacji, w której organ celny nie uzna prowadzenia ewidencji za niezbędne. Organ celny może zobowiązać również operatora (osobę wykonującą część procesów uszlachetniania, podwykonawcę) do prowadzenia ewidencji.

Jako ewidencję organ celny może zatwierdzić istniejące księgi rachunkowe (księgowość) o ile zawierają stosowne/ właściwe dane. Ewidencja może być prowadzona w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych.

  • Ewidencja w Wolnym Obszarze Celnym lub Składzie Wolnocłowym

W wolnych obszarach celnych ewidencjonowanie obejmuje składowanie, obróbkę, przetwarzanie, sprzedaż lub zakup towarów. Ewidencja ta zawiera informacje i dane, które umożliwiają organom celnym nadzór nad daną procedurą, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji towarów objętych tą procedurą, ich statusu celnego i ich przemieszczeń. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w art.178 RD.

Ewidencja może być prowadzona w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych.

  • Ewidencje magazynów celnych

Ewidencję tą prowadzi zarządzający magazynem albo wskazana przez niego osoba. Ewidencja powinna zawierać w szczególności następujące informacje:

a) dane dotyczące deklaracji do czasowego składowania

b) termin zakończenia czasowego składowania

c) dane identyfikujące dokumenty celne dotyczące składowanych towarów,

d) numery identyfikacyjne, liczbę i rodzaj opakowań, ilość i zwykły opis handlowy lub techniczny towarów,

e) lokalizację towarów oraz dane dotyczące przemieszczania towarów;

f) status celny towarów,

g) dane dotyczące czynności zwyczajowych,

h) dane na temat przybycia towarów do magazynów czasowego składowania w miejscu przeznaczenia.

Szczegółowy zakres informacji, które powinna zwierać ewidencja, podlega zatwierdzeniu przez organ celny w momencie wydawania pozwolenia na prowadzenie w/w magazynu.

Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia podlegającego rejestracji. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej. W przypadku braku tych dokumentów wpis jest dokonywany na podstawie innych dokumentów dotyczących towaru.

Ewidencja może być prowadzona:

1) w formie pisemnej;

2) z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Zasady prowadzenia ewidencji magazynu składowania czasowego w w/w formach są analogiczne jak opisane powyżej w przypadku funkcjonowania wolnego obszaru celnego.

Czy ta strona była przydatna?