Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja usług świadczonych za granicą

Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani do  prowadzenia dodatkowej ewidencji podatkowej poświęconej w/w operacjom. Usługi te nie podlegają ujęciu w ewidencji sprzedaży, bowiem nie są przedmiotem opodatkowania.

Wspomniana ewidencja obejmie zarówno usługi świadczonych na rzecz usługobiorców zarejestrowanych, lub mających siedzibę w innym państwie UE (wykazywane w informacji podsumowującej)  jak i usług świadczonych w stosunku do podmiotów z krajów trzecich.

Przedmiotowa ewidencja powinna zawierać takie dane jak: nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze. Dobrze byłoby wskazać także datę wykonania usług oraz podać dane usługobiorcy.

W przypadku usług świadczonych za granicą  powinny one być ujęte w ewidencji wg daty w której powstawałby obowiązek podatkowy, gdyby usługi te były świadczone w Polsce.