Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja wyrobów znajdujących się w obrocie czasowym

  • Usługi na ruchomym majątku rzeczowym

Obejmują towary mające być przedmiotem wykonanych na terytorium kraju, na rzecz kontrahenta zagranicznego, usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, które to towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione.

Ewidencjonowaniu podlega również wywóz takich towarów przez podatnika na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli na tych towarach mają być wykonane usługi na rzecz podatnika, a po wykonaniu tych usług towary te są wysyłane lub transportowane z powrotem do tego podatnika na terytorium kraju. 

W takim przypadku, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję otrzymywanych lub wysyłanych towarów zawierającą w szczególności datę ich otrzymania lub wysłania, dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu usługi przez podatnika lub powrotnego ich przywozu do kraju.

  • Towary czasowo wywiezione do innego państwa UE

Dotyczy:

       - towarów mających być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez przedsiębiorcę krajowego;

       - pozostałych towarów mających być czasowo używane przez tego przedsiębiorcę na w/w terytorium, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

W powyższych sytuacjach wspomniany przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić ewidencję przemieszczanych towarów zawierającą w szczególności datę ich przemieszczenia na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz dane pozwalające na identyfikację towarów.

  • Towary czasowo przywiezione z innego państwa UE

Obejmuje podatników przemieszczających swoje towary z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeśli przemieszczenie to ma miejsce w następujących okolicznościach (skutkujących wyłączeniem wewnątrzwspólnotowego nabycia w kraju):
1)  przemieszczone towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez tego podatnika;
2)  przemieszczone towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony z cła.


Ewidencja powinna zawierać datę przemieszczenia towarów na terytorium kraju oraz dane pozwalające na identyfikację towarów. Danymi tymi będzie w szczególności opis (specyfikacja) towaru.