Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja sprzedaży podatników VAT czynnych

  • Zasady ogólne

Obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji ciąży przede wszystkich na podatnikach VAT czynnych. Jak wynika z przepisów dotyczących rejestracji, podatnikiem VAT czynnym jest ten podmiot, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku oraz nie wykonuje wyłącznie czynności zwolnionych z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy.

Prowadząc w/w ewidencję wspomniani podatnicy są obowiązani w niej utrwalać wszystkie dane wpływające na ustalenie zobowiązania podatkowego.  Niezależnie od powyższego w art.109 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług podaje się, że w/w ewidencja powinna przynajmniej zawierać:

  • kwoty określone wpływające na ustalenie proporcji sprzedaży, w szczególności transakcji związanych ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną lub zwolnioną z podatku VAT,
  • dane niezbędne do określenia przedmiotu opodatkowania,
  • dane niezbędne do określenia podstawy opodatkowania,
  • wysokość podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,
  • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  • inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ewidencja nie musi obejmować towarów lub usług, których nabycie nie daje prawa odliczenia podatku VAT. Ewidencja VAT nie wymaga też, by ewidencjonować odrębnie dla każdej czynności te transakcje, z tytułu których powstaje prawo odliczenia podatku. Wystarczająca jest łączna wartość kwot podatku naliczonego, obniżającego kwotę podatku należnego.

W przypadku naliczenia VAT niezbędne jest określenie przedmiotu i podstawy opodatkowania i wartość podatku należnego co oznacza, że dotyczy to każdorazowej czynności opodatkowanej. Odrębnie wykazywać należy nabycia środków trwałych oraz towarów i usług.

Podatnik, który prowadzi działalność opodatkowaną oraz zwolnioną z podatku lub niepodlegającą opodatkowaniu, powinien grupować czynności w podziale na związane z działalnością opodatkowaną oraz osobno - zwolnioną z podatku i nieopodatkowaną. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego związana zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną nie daje się wyodrębnić, w ewidencji podlega ujawnieniu jej część do odliczenia, oznaczona wedle proporcji wstępnej.

W ewidencji należy także zamieszczać podział według stosowanych stawek podatkowych – jest to niezbędne dla celów sporządzenia deklaracji VAT. Podobnie należy wykazywać odrębnie transakcje w których następuje import usług, towarów oraz gdzie miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju.

  • Obrót trójstronny

Przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, w której:
a) trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
b) przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Podatnik dokonujący dostaw trójstronnych, odbywających się w ramach procedur uproszczonych, jest obowiązany, oprócz danych określonych w ogólnej ewidencji VAT, podać następujące informacje:

a)  w przypadku gdy jest drugim w kolejności podatnikiem - ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach procedury uproszczonej oraz nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej (osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, obowiązanej do rozliczenia VAT z tytułu tej transakcji),

b)   w przypadku gdy jest ostatnim w kolejności podatnikiem:

     - obrót z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

     - nazwę i adres drugiego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej.