Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki ewidencyjne przy produkcji i obrocie wyrobami poza składem podatkowym

Produkcja poza składem podatkowym

Co do zasady, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym oraz innych wyrobów akcyzowych, do których zastosowanie ma inna stawka niż stawka zerowa, powinna odbywać się w składzie podatkowym. Jednakże  art. 47 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy  wprowadza w tym zakresie kilka wyjątków. Jest nimi produkcja poniższych wyrobów:

 1. wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 2. mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 2011 Nr 120, poz. 690);
 3. piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
 4. mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
 5. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
 6. energii elektrycznej;
 7. wyrobów węglowych;
 8. suszu tytoniowego;
 9. wyrobów gazowych.

Jednym z warunków  produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym jest dokonanie przedpłaty podatku. W rezultacie podatnik, chcąc produkować wyroby akcyzowe (zawarte w załączniku nr 2 lub ze stawką inną niż zerowa) poza składem podatkowym zobowiązany jest do:
- obliczania przedpłaty akcyzy,
- wpłacania przedpłaty akcyzy na rachunek właściwej izby celnej,
- składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru (AKC-PA).
Powyższe obowiązki wykonuje się za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.
Kwota przedpłaty równa jest wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu.
Kwotę przedpłaty zalicza się na poczet akcyzy należnej i wykazuje się w miesięcznych deklaracjach podatkowych, składanych do dnia 25 kolejnego miesiąca (AKC-4).
W takim przypadku  ustawodawca nie nakłada na producenta obowiązku prowadzenia  szczególnych ewidencji, niemniej powinien on  posiadać stosowną dokumentację produkcyjną  na podstawie, której będzie możliwe ustalenie ilości wytworzonych dóbr. Powyższe powinno służyć ustaleniu i sprawdzeniu czy  przedpłata akcyzy została dokonana w odpowiedniej wysokości.

Wyroby węglowe

Produkcja i dystrybucja w/w wyrobów również odbywa się poza strukturami składu podatkowego. Jednakże uczestniczące  w tych procesach pośredniczące podmioty węglowe zobowiązane są prowadzić ewidencje sprzedaży i ewidencje zużycia na zasadach podanych art. 138i ustawy o podatku akcyzowym.

Zasady prowadzenia ewidencji (forma papierowa, elektroniczna) zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Wyroby gazowe

Podobnie jest w przypadku wyrobów gazowych.  Ich dystrybucja odbywa się poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy a więc w procesach tych również pomija się instytucje składu podatkowego. Niemniej aby ująć wielkość obrotu w/w wyrobami  pośredniczące podmioty gazowe zobowiązane są prowadzić ewidencje sprzedaży i zużycia tych wyrobów. Ich zakres i treść została określona w art. 138j ustawy o podatku akcyzowym.

Natomiast zasady prowadzenia ewidencji (forma papierowa, elektroniczna) zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Energia elektryczna

Także produkcja i obrót energią elektryczną są wolne od wymogu powołania składu podatkowego. Aby jednak ująć wolumen obrotu tym dobrem koniecznym jest ustalenie ilości tej energii nabywanej, sprzedawanej lub przesyłanej do odbiorcy. Określenie tych wielkości musi odbywać się  za pomocą ewidencji, których  rodzaje i sposoby prowadzenia zostały omówione w art. 138h ustawy o podatku akcyzowym. oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Pośredniczący podmiot tytoniowy (PPT)

Pośredniczący podmiot tytoniowy lub osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego  w tym zakresie jest zobowiązany prowadzić ewidencje obrotu suszem tytoniowy.
Ewidencja powinna umożliwiać w szczególności:

 • ustalenie ilości suszu tytoniowego:
 1. nabytego na terytorium kraju,
 2. nabytego wewnątrzwspólnotowo,
 3. importowanego,
 4. sprzedanego na terytorium kraju,
 5. dostarczonego wewnątrzwspólnotowo,
 6. eksportowanego,
 7. zużytego przez pośredniczący podmiot tytoniowy,
 8. zniszczonego;
 • ustalenie:
 1. podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty lub importowany,
 2. podmiotu, któremu susz tytoniowy został sprzedany,
 3. podmiotu, do którego susz tytoniowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany;
 4. ustalenie ilości i sposobu przetworzenia suszu tytoniowego, w przypadku gdy pośredniczący podmiot tytoniowy przetwarza susz tytoniowy.

Szczegółowe dane ewidencji zostały podane w § 40 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Ewidencja  wyrobów zwolnionych z akcyzy

Ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzą:

 1. zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
 2. podmiot pośredniczący;
 3. podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Ewidencja powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o dokumentach dostawy.

W zależności od sytuacji ewidencja powinna składać się z następujących części:

 1. wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 2. otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 3. zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję;
 4. magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 5. magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

Więcej na ten temat w § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.


Podstawa prawna: