Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uproszczona ewidencja odpadów

Podmioty, które:

  1. wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  2. wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
  3. transportują odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów;

-ewidencje odpadów prowadzą w sposób uproszczony.

Polega ona na zastosowaniu jedynie karty przekazania odpadów.  

Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady.

Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów, na karcie przekazania odpadów niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

Wzór karty odpadów został zamieszczony w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.