Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc osoba niepełnosprawna wykonująca składa do  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Warunkiem  przyznania refundacji jest opłacenia wspomnianych składek w całości przed dniem złożenia wniosku.

W/w wniosek przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego. Jego wzór przyjmuje postać Wn-U-G .

Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie wydruku z oprogramowania informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym Zakładu.

Wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G przesyła się:
1) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
a) pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,
b) imię i nazwisko wnioskodawcy,
c) numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
2) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej. W przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji.

W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.

Reasumując aby skutecznie ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne konieczne jest uprzednie terminowe ich odprowadzanie do ZUS. W/w wymóg dotyczy wszystkich składek  a nie tylko tych podlegających refundacji (składka rentowa i emerytalna).

Czy ta strona była przydatna?