Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Redukcja stawek podatkowych w stosunku do osób niepełnosprawnych rozliczających swoje dochody w formie karty podatkowej

Stawki karty podatkowej:

  1. określone w części I tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obniża się o 20% dla podatników, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności usługowej i usługowo wytwórczej, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, nie zatrudniają pracowników, w tym również członków rodziny, nie licząc małżonka,
  2. określone w części V tabeli  zamieszczonej  w załączniku nr 3 do w/w ustawy obniża się o 20% dla podatników, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie usług transportowych nie zatrudniają pracowników i członków rodziny,
  3. określone w części I tabeli zamieszczonej  w załączniku nr 3 do w/w ustawy  obniża się dla podatników, którzy zatrudniają pracowników będących osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności, o 10% na każdą osobę; obniżka stawki nie dotyczy osób zatrudnionych przy przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

Na wniosek podatnika o lekkim lub umiarkowanym stopniu niesprawności naczelnik urzędu skarbowego może dodatkowo obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

Obniżka stawki karty podatkowej określoną w części I tabeli, może zachodzić także, jeżeli okazałoby się, że  rozmiar działalności podatnika, przy zatrudnieniu  nie przekraczającym jednego pracownika, wskazuje na to, iż określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka.

W przypadkach działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej  obniżkę stawki z uwagi na niepełnosprawność, stosuje się, jeżeli wszyscy wspólnicy spełniają warunki uprawniające do tej obniżki.

Powyższe reguły mają zastosowanie także do podatników, którzy przed dniem 1 września 1997 r. uzyskali orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednej z trzech grup inwalidzkich przez organy działające na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.