Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie sprawozdania finansowego związanego z zamknięciem ksiąg rachunkowych po zakończeniu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na dzień zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej albo zamknięcia spółki cywilnej, trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdania tego nie będzie badać rewident, ponieważ nie jest kontynuowana działalność. Nie ma jednak przeszkód, by kierownik jednostki (likwidator) zdecydował o dobrowolnym poddaniu sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.


Podstawa prawna: