Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej (opodatkowanej w formie karty podatkowej)

Jeśli likwidujesz działalność gospodarczą – w tym także prowadzoną w formie spółki cywilnej – musisz sporządzić wykaz składników majątku na dzień jej likwidacji lub na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki (zgodnie z art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane (zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych):

  • liczbę porządkową
  • określenie (nazwę) składnika majątku
  • datę nabycia składnika majątku
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów
  • wartość początkową
  • metodę amortyzacji
  • sumę odpisów amortyzacyjnych
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji

W praktyce wykaz ten powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne (np. licencje) rozliczone w ramach działalności, a także środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały itp.

Wykazu nie przekazujesz instytucjom skarbowym. Musisz go jednak przechowywać i udostępnić w przypadku ewentualnej kontroli.


Podstawa prawna: