Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przygotowanie spisu z natury (remanentu likwidacyjnego) dla celów podatku VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary (zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług):

  • własnej produkcji

  • które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną (także rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej) wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu

Dlatego jako podatnik musisz wykonać tzw. spis z natury.

Spis ma umożliwić opodatkowanie towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których miałeś prawo do odliczenia podatku przy ich nabyciu (w związku z ich wytworzeniem). Przyjmuje się, że w spisie powinny być ujęte także środki trwałe.

Kiedy przygotować spis z natury

Przepisy nie określają terminu sporządzenia spisu.

Informację o sporządzonym spisie musisz jednak dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Najpóźniej do tego czasu musisz więc przygotować spis.

Jeśli musisz składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, będzie to termin do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu działalności. Jeśli natomiast składasz deklaracje w okresie kwartalnym, będzie to 25 dzień miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, w którym zakończono prowadzenie działalności gospodarczej. 

Co powinien zawierać spis z natury

Przepisy nie określają wzoru spisu z natury. Powinien on jednak zawierać następujące informacje:

  • nazwę towaru
  • podstawę opodatkowania
  • kwotę podatku należnego

Przyjmuje się, że spis powinien obejmować towary, przez które rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W spisie z natury dla potrzeb podatku VAT musisz więc podać:

  • towary (towary handlowe, materiały, braki, odpady itp.)
  • wyposażenie
  • środki trwałe i każdy inny rzeczowy składnik majątku podatnika
  • energię, jeżeli masz prawo do określonej jej ilości (bez względu na postać)

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma tej ceny – koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów.

Tobie lub twojej spółce przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym byłeś podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Nadpłatę zwraca się na rachunek bankowy (rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) osoby fizycznej, która przestała wykonywać działalność. W praktyce instytucje podatkowe zwracają nadpłatę na rachunek, który wskazałeś w zgłoszeniu rejestracyjnym. Jest to zwykle rachunek firmowy (związany z prowadzoną działalnością gospodarczą). Może to spowodować, że oczekując na zwrot nadwyżki podatku będziesz musiał nadal utrzymywać – po zakończeniu działalności – rachunek firmowy.

Zwolniona od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu jest dostawa towarów wykonywana  przez byłych wspólników spółek cywilnych lub handlowych oraz przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury. Warunkiem jest rozliczenie podatku od towarów objętych spisem z natury.


Podstawa prawna: