Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zamknięcie kasy fiskalnej

Jeśli kasa zakończyła pracę w trybie fiskalnym, to jako przedsiębiorca musisz:

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy kończy się protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport rozliczeniowy jest załącznikiem do protokołu.

Jeśli serwisant kas stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, przesyła kasę najszybciej jak to możliwe do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu. 

Podmiot prowadzący serwis główny odczytuje zawartość pamięci fiskalnej kasy i przygotowuje protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy. Jeśli stwierdzi on brak możliwości odczytu, to w protokole określi przyczyny tej okoliczności. Protokół ten sporządza i podpisuje podmiot prowadzący serwis główny. Powinien on być sporządzony czytelnie i opatrzony podpisem uprawnionego pracownika oraz pieczęcią podmiotu prowadzącego serwis główny.

Oryginał protokołu przesyła się w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopię protokołu do podatnika. W przypadku, gdy protokół zawiera informację o braku możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej, to jego kopię przesyła się do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Jeśli kończysz działalność, otwierasz likwidację lub ogłaszasz upadłość albo sprzedajesz przedsiębiorstwo w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, musisz zwrócić kwotę podatku VAT wypłaconą przez urząd skarbowy z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Zwróć odliczone lub zwrócone kwoty wydane na zakup kas fiskalnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

  • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające taki zwrot, jeżeli rozliczasz podatek za okresy miesięczne
  • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające taki zwrot, jeżeli rozliczasz podatek za okresy kwartalne

Podmiot prowadzący serwis główny to:

  • producent krajowy danego typu kasy, który prowadzi jej serwis
  • podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy, który prowadzi jej serwis
  • podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy

Więcej na temat zamknięcia kasy fiskalnej przeczytasz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.