Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie do Urzędu Skarbowego deklaracji rocznych na podatek dochodowy lub podatek zryczałtowany

Złożenie deklaracji PIT-4R

Przedsiębiorca będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłaca zaliczki podatku dochodowego za zatrudnionych pracowników zobowiązany jest przed zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej do złożenia deklaracji PIT-4R. Deklaracja ta informuje o pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik będący osobą fizyczną składa deklarację do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania; natomiast osoby prawne składają przedmiotową deklarację w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika, a gdy płatnik nie ma siedziby - właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Sporządza się wyłącznie jedną deklarację niezależnie od liczby pracowników, za których płatnik opłaca zaliczki. W deklaracji podać należy sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek; deklaruje się w niej również wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania tej funkcji (pobierania zaliczek, składania deklaracji).


Złożenie deklaracji PIT-8AR

W przypadku, gdy przedsiębiorca był płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych to powinien on do dnia zakończenia działalności gospodarczej złożyć wypełnioną  deklarację PIT-8AR. Należy ją złożyć do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej; natomiast osoby prawne składają przedmiotową deklarację w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika, a gdy płatnik nie ma siedziby - właściwym dla miejsca prowadzenia działalności

Złożenie informacji IFT-1/IFT-1R

W przypadku, gdy przedsiębiorca zamyka działalność gospodarczą to informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (ograniczony obowiązek podatkowy) należy przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych do dnia zaprzestania działalności. Informację przekazuje się na formularzu IFT-1/IFT-1R.

UWAGA

1. Wyżej wymienione deklaracje składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dopuszczalne jest złożenie informacji na piśmie, jeżeli przedmiotowa deklaracja dotyczy nie więcej niż pięciu podatników (pracowników). Przy czym bierze się pod uwagę wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia deklaracji (czyli zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej). Jeżeli  czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego to dopuszczalna jest tylko forma elektroniczna złożenia informacji.

2. Jeżeli płatnik wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy tylko za siebie to nie ma obowiązku składania deklaracji PIT-4R.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych