Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - spółka komandytowa

Wspólnicy muszą zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • otwarcie likwidacji
  • ustanowienie likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania spółki
  • każdą zmianę w tym zakresie

Wspólnicy muszą złożyć takie zgłoszenie nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL – o ile w spółce był ustanowiony prokurent.

Spółkę komandytową zarejestrowaną elektronicznie można również rozwiązać w sposób elektroniczny. Wystarczy, by uchwała o rozwiązaniu spółki była podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie elektronicznym. Aby podjąć taką uchwałę trzeba wypełnić formularz uchwały udostępniony w systemie i podpisać uchwałę bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równa uchwale w formie pisemnej. 

Ponadto do zgłoszenia trzeba dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
  • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki
  • bilans otwarcia likwidacji

Spółka musi sama poinformować urząd skarbowy – właściwy ze względu na swoją siedzibę – o zmianie danych firmy (dodanie słów: „w likwidacji”) na formularzu NIP-8. Dane te wpisuje się do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (KEP). Stąd są przesyłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Formularz złóż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złóż na formularzu MSiG-M1. Do wniosku dołącz treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki. Przekaż treść ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD). Przyspieszy to wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.

Łączny koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi odpowiednio:

  • 350 zł – w przypadku spółki komandytowej zarejestrowanej w sposób tradycyjny (papierowo)
  • 300 zł – w przypadku spółki komandytowej zarejestrowanej elektronicznie

Podstawa prawna: