Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki z o.o. w KRS

Co trzeba zgłosić w KRS

Wspólnicy spółki z o.o. muszą zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • otwarcie likwidacji
  • ustanowienie likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania spółki

Muszą także zgłosić każdą zmianę w tym zakresie.

Kiedy złożyć zgłoszenie i co do niego dołączyć

Zgromadzenie wspólników powinno złożyć zgłoszenie nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL – o ile w spółce był ustanowiony prokurent.

Likwidatorami zazwyczaj są członkowie zarządu – w tym przypadku nie trzeba ich odwoływać.

Sposób wypełnienia formularza KRS-Z61

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami:

  • wnioskodawca wypełnia pola jasne
  • we wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie
  • wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.

Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Spółkę z o.o. zarejestrowaną elektronicznie (w trybie s24) można również elektronicznie rozwiązać. Wystarczy, że wszyscy wspólnicy podpisali uchwałę o rozwiązaniu spółki kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Ponadto do zgłoszenia otwarcia likwidacji trzeba dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji - taka zgoda nie jest wymagana, jeśli wniosek składają likwidatorzy
  • uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w formie aktu notarialnego, a w przypadku elektronicznego trybu - elektroniczny wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzony podpisami wspólników potwierdzonymi np. Profilami Zaufanymi
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji - jeżeli nie załączysz bilansu, sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych, czyli dostarczenia zatwierdzonego bilansu otwarcia likwidacji

Sąd rejestrowy rozpoznaje zgłoszenie otwarcia likwidacji nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w MSiG

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złóżcie na formularzu MSiG-M1. Do wniosku dołączcie treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3 miesięcy. Warto, abyście przekazali treść ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD). Przyspieszy to wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.
Od ukazania się ogłoszenia wierzyciele spółki z o.o. mają 3 miesiące na zgłoszenie likwidatorom wszelkich wierzytelności wobec spółki.

Koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi odpowiednio:

  • 350 zł - w przypadku spółki z o.o. zarejestrowanej tradycyjnie (papierowo)
  • 300 zł - w przypadku spółki z o.o. zarejestrowanej elektronicznie

Dodatkowo za pozostałe ogłoszenia, np. ogłoszenie o wezwaniu wierzycieli, również trzeba zapłacić. Opłata zależy od liczby znaków i wynosi 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. Znakami są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami. Jeśli w ogłoszeniu lub obwieszczeniu użyto szczególnej czcionki oraz podkreślono lub wytłuszczono tekst, opłatę zwiększa się o 30%.

Najlepiej zrobić wycenę ogłoszenia w konkretnym punkcie przyjmowania ogłoszeń. Czynność polega na tym, że mailem przesyłasz ogłoszenie, które jest wyceniane. W odpowiedzi dostaniesz wskazaną dokładną kwotę, jaką musisz zapłacić za dane ogłoszenie.

Przeczytaj, jak wykreślić spółkę z o.o. z KRS.

Zobacz poradnik zamykam działalność gospodarczą.

Możesz także sprawdzić, jak wykreślić spółkę jawną z KRS.


Podstawa prawna: