Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - spółka jawna

Wspólnicy muszą zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • otwarcie likwidacji
  • ustanowienie likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania spółki
  • każdą zmianę w tym zakresie

Wspólnicy powinni złożyć zgłoszenie nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL - o ile w spółce był ustanowiony prokurent.

Jeśli spółkę jawną zarejestrowano elektronicznie, to również w ten sposób można ją rozwiązać. Wystarczy, że uchwałę o jej rozwiązaniu podjęto na wzorze uchwały udostępnionym w internecie. Aby podjąć taką uchwałę, trzeba wypełnić jej elektroniczny formularz i podpisać ją:

  • bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów
  • podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP

Taka uchwała jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.  

Co dołączyć do zgłoszenia

Do zgłoszenia trzeba dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
  • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki
  • bilans otwarcia likwidacji

Poinformowanie o zmianie danych

Spółka musi ponadto poinformować urząd skarbowy, właściwy ze względu na jej siedzibę, o zmianie danych firmy (dodanie słów: „w likwidacji”) na formularzu NIP-8. Dane te wpisuje się do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (KEP), skąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Formularz trzeba złożyć w ciągu 7 dni od dnia pojawienia się okoliczności uzasadniających zmianę.

Sąd rejestrowy rozpoznaje zgłoszenie otwarcia likwidacji nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku trzeba dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki.

Warto przekazać treść ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD). Przyspieszy to wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.

Za zmianę wpisu w KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym spółka zapłaci łącznie:

  • 350 zł – jeśli zarejestrowano ją w sposób tradycyjny (papierowo)
  • 300 zł – jeśli zarejestrowano ją elektronicznie

Podstawa prawna: