Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie likwidacji - spółka komandytowa

Likwidację spółki komandytowej przeprowadzają likwidatorzy, którymi są wszyscy wspólnicy. Na mocy uchwały funkcję tę można powierzyć osobom spoza grona wspólników. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy KSH.

W czasie likwidacji spółka prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dopiskiem "w likwidacji". Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, ponadto - w okresie likwidacji - nie można jej ustanowić. W okresie likwidacji likwidatorzy powinni zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki, uregulować kwestie finansowe z wierzycielami, ściągnąć zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

Nowe interesy można zacząć tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zamknięcia dotychczasowych czynności. Oznacza to, że w okresie likwidacji trzeba zadbać o to, by:

  • zakończyć wszelkie umowy, którymi związana jest spółka
  • uregulować kwestie finansowe z wierzycielami, o których wiadomo
  • rozwiązać umowy z pracownikami

Jeśli ty lub inni likwidatorzy spółki znacie wierzycieli, których zaspokojenie jest utrudnione, musicie zabezpieczyć odpowiednią kwotę na ich zaspokojenie (poprzez złożenie jej do depozytu sądowego). Jeśli na spółce ciążą zobowiązania z tytułu zakończenia długoterminowych umów (np. kredytowych), zaspokojenie potencjalnych, przyszłych wierzycieli lub zobowiązania z tytułu gwarancji albo rękojmi, to rozważcie umowę z podmiotem, który przejmie te zobowiązania. W przeciwnym wypadku sąd może odmówić wykreślenia spółki z rejestru.


Podstawa prawna: