Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podział majątku w spółkach osobowych

Majątek dzieli się pomiędzy wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. Jeżeli umowa nie przewiduje w takim przypadku szczególnych postanowień, wspólnikom spłaca się wniesione przez nich udziały.

Rzeczy wniesione przez wspólników jako wkład do spółki tylko do używania zwraca się im w naturze. Jeżeli po zwrocie udziałów pozostanie nadwyżka środków, to dzieli się ją pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki.
Pieniądze, które wspólnik otrzyma w związku z likwidacją spółki nie są przychodami podatkowymi. Przychodami z działalności gospodarczej są natomiast przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymane w związku z likwidacją spółki, dokonane w ciągu 6 lat. Sama wartość składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie jest więc przychodem. Jest nim dopiero kwota uzyskana z ich sprzedaży.

Przepisy dotyczące spółek osobowych (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie przewidują szczególnego terminu, w którym można podzielić pomiędzy wspólników majątek, jaki pozostał po likwidacji.