Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podział majątku w spółkach osobowych, które zostały rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Majątek dzieli się pomiędzy wspólników odpowiednio do postanowień umowy spółki. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje w takim przypadku szczególnych postanowień, wspólnikom spłaca się wniesione przez nich udziały. Rzeczy wniesione jako wkład przez wspólników do spółki tylko do używania zwraca się im w naturze. Jeżeli po zwrocie udziałów pozostanie nadwyżka środków, dzieli się ją pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają, że pieniądze, które wspólnik otrzymał w związku z likwidacją spółki nie są przychodami podatkowymi. Likwidacja spółki jest więc neutralna podatkowo. Przepisy nie wskazują jednak wprost, czy zamknięcie spółki bez przeprowadzania likwidacji również nie podlega opodatkowaniu. Z interpretacji instytucji podatkowych wynika, że także rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego jest wolne od podatku.

Przepisy dotyczące spółek osobowych (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie przewidują szczególnego terminu, w którym można podzielić pomiędzy wspólników pozostały majątek.

Czy ta strona była przydatna?