Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie likwidacji - spółka akcyjna

Likwidację spółki akcyjnej przeprowadzają likwidatorzy. Są nimi członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej (art. 463 § 1 KSH).

Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 ustawy KSH.
W czasie likwidacji spółka działa pod dotychczasową firmą z dodatkiem "w likwidacji". W okresie likwidacji w spółce nie działa zarząd, ponieważ jego funkcję pełnią likwidatorzy. Natomiast inne organy spółki akcyjnej, jak rada nadzorcza i walne zgromadzenie, istnieją i funkcjonują w dalszym ciągu. Ich rola i funkcje zmieniają się, jednak odpowiednio do celu likwidacji. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, poza tym w okresie likwidacji nie można jej ustanowić.

W okresie likwidacji likwidatorzy powinni:

  • zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki
  • uregulować kwestie finansowe z wierzycielami
  • ściągnąć zobowiązania
  • upłynnić majątek spółki

Nowe interesy można zacząć tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zamknięcia dotychczasowych czynności. Oznacza to, że w okresie likwidacji likwidatorzy powinni zadbać o to, by:

  • zakończyć wszelkie umowy, które wiążą spółkę
  • uregulować zobowiązania wobec znanych wierzycieli
  • rozwiązać umowy z pracownikami

Jeśli likwidatorzy wiedzą o wierzycielach, których zaspokojenie jest utrudnione, to trzeba zabezpieczyć odpowiednią kwotę na ich zaspokojenie (składając ją do depozytu sądowego). Jeśli na spółce ciążą zobowiązania z tytułu zakończenia długoterminowych umów (np. kredytowych), zaspokojenie potencjalnych, przyszłych wierzycieli lub zobowiązania z tytułu gwarancji albo rękojmi, to można rozważyć zawarcie umowy z podmiotem, który przejmie te zobowiązania. W przeciwnym wypadku sąd może odmówić wykreślenia spółki z rejestru.
W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać akcjonariuszom zysków ani dzielić majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.


Podstawa prawna: