Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podjęcie uchwały o likwidacji spółki akcyjnej

Postępowanie likwidacyjne to ciąg czynności, które następują pomiędzy zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Postępowanie likwidacyjne służy ochronie interesów wierzycieli spółki oraz wspólników. Jego głównym celem jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.

Proces ten jest czasochłonny. Zajmuje co najmniej 12 miesięcy i może trwać nawet kilka lat.

Uchwała o likwidacji spółki akcyjnej powinna zapaść większością 3/4 głosów (art. 415 § 1 KSH) i być zaprotokołowana przez notariusza.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem, w którym walne zgromadzenie podejmie uchwałę o rozwiązaniu spółki (art. 461 § 1 KSH).

Spółka w likwidacji zachowuje osobowość prawną. Proces likwidacji przebiega pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.


Podstawa prawna: