Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podjęcie uchwały o likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

Postępowanie likwidacyjne to ciąg czynności, które następują pomiędzy pojawieniem się przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Postępowanie likwidacyjne służy ochronie interesów wierzycieli spółki oraz wspólników.

Jego głównym celem jest:

  • zakończenie bieżących interesów spółki
  • ściągnięcie wierzytelności
  • wypełnienie zobowiązań
  • upłynnienie majątku spółki

Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej (art. 150 § 1 KSH).

Uchwałę o rozwiązaniu spółki komandytowo-akcyjnej podejmuje walne zgromadzenie – art. 148 § 1 pkt 2 KSH. Do podjęcia uchwały niezbędna jest zgoda wszystkich komplementariuszy. Uchwała powinna być zaprotokołowana przez notariusza.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki. Proces likwidacji przebiega pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.


Podstawa prawna: