Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki komandytowej z KRS - rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Jak wykreślić spółkę z KRS

Wniosek o wykreślenie spółki z KRS wspólnicy muszą złożyć na formularzu KRS-X2 wraz z:

  • uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji
  • uchwałą wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki
  • oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności
  • dowodami wniesienia opłat za złożenie wniosku i za ogłoszenie w MSiG

W części C wniosku trzeba wskazać jedną z 6 przyczyn wykreślenia i wypełnić właściwe pola, pozostałe przekreślając. Jeśli wspólnicy rozwiązują spółkę na podstawie jednomyślnej uchwały, dzieląc pozostały majątek, należy wypełnić część C.5 formularza.

Wyrejestrowanie płatnika składek

W przypadku spółki komandytowej wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka komandytowa. Likwidując spółkę komandytową, która zatrudnia pracowników, trzeba więc złożyć do urzędu skarbowego:

  • formularz NIP-8 (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika

oraz odrębnie

  • formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne)

W druku ZUS ZWPA podaj datę wyrejestrowania spółki z KRS.

Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Ponadto wspólnicy spółki muszą złożyć formularz ZUS ZWUA wyrejestrowujący ich z ubezpieczeń, a także formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący zgłoszonych członków rodziny.

Ile zapłacisz

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 84 § 2 w zw. z art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna: