Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki komandytowo-akcyjnej z KRS

Likwidatorzy muszą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS na formularzu KRS-X2 i dołączyć do niego:

  • sprawozdanie likwidacyjne
  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
  • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez walne zgromadzenie
  • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki
  • uchwałę walnego zgromadzenia o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile takiego dokumentu nie złożono podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

Termin na złożenie dokumentów wynosi 7 dni od daty zakończenia likwidacji spółki.

Jeśli spółka zatrudniała pracowników, to likwidatorzy muszą złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8, by wyrejestrować spółkę jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W formularzu NIP-8 trzeba podać datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.

Dokumenty te można złożyć po upływie roku od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Opłata za złożenie wniosku do KRS wynosi 300 zł, natomiast za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji przeprowadzono prawidłowo, wyda postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 478 w zw. z art. 150 § 1 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna: