Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki jawnej z KRS

Likwidatorzy muszą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS na formularzu KRS-X2 i dołączyć do niego:

  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
  • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona
  • uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile takiego dokumentu nie złożono podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

Dokumenty trzeba złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia likwidacji spółki.

W przypadku spółki jawnej wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka jawna. Likwidując spółkę jawną, która zatrudnia pracowników, trzeba więc złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika. Odrębnie trzeba złożyć formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Opłata za złożenie wniosku do KRS wynosi 300 zł, natomiast za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji przeprowadzono prawidłowo, wyda postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 84 § 2 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna: