Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki partnerskiej z KRS

Wspólnicy muszą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS na formularzu KRS-X2 i dołączyć do niego:

  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
  • oświadczenie likwidatorów, że zakończono likwidację
  • uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

Termin na złożenie dokumentów wynosi 7 dni od daty zakończenia likwidacji spółki.

W przypadku spółki partnerskiej wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka partnerska. Likwidując spółkę partnerską, która zatrudnia pracowników, trzeba więc złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika. Osobno trzeba złożyć formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, to wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Opłata za złożenie wniosku do KRS wynosi 300 zł, natomiast za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji przeprowadzono prawidłowo, wyda postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 84 § 2 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna: