Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki partnerskiej z KRS - rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Wspólnicy muszą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS na formularzu KRS-X2 wraz z:

  • uchwałą o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji
  • uchwałą wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki
  • oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

W części C wniosku trzeba wskazać jedną z 6 przyczyn wykreślenia i wypełnić właściwe pola, pozostałe przekreślając. Jeśli wspólnicy rozwiązują spółkę na podstawie jednomyślnej uchwały, to dzieląc pozostały majątek muszą wypełnić część C.5 formularza.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Złóż formularz do KRS

W przypadku spółki partnerskiej wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka partnerska. Likwidując spółkę partnerską, która zatrudnia pracowników, trzeba złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika. Odrębnie trzeba też złożyć formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, to wspólnicy muszą złożyć do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.


Podstawa prawna: