Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.

Likwidatorzy muszą sporządzić bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o. i złożyć go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. 281 § 1 KSH). Muszą to zrobić w ciągu 15 dni od otwarcia likwidacji, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty.

Do bilansu likwidacyjnego przyjmuje się wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. W praktyce suma aktywów i pasywów wykazana w tym bilansie będzie zgodna z sumą aktywów i pasywów wykazanych w bilansie wchodzącym w skład sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki z o.o. w stan likwidacji. Przyjmuje się bowiem, że wycena aktywów przeprowadzona – w myśl prawa bilansowego – według cen sprzedaży netto odpowiada wartości zbywczej.

Jeśli likwidacja trwa dłużej niż rok, to likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe (art. 281 § 2 KSH). 


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?