Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bilans otwarcia likwidacji spółki akcyjnej

Likwidatorzy muszą sporządzić bilans otwarcia likwidacji spółki akcyjnej i złożyć go walnemu zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. 467 § 1 KSH). Bilans otwarcia likwidacji trzeba przygotować w ciągu 15 dni od zdarzenia, które spowodowało otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty. Wszystkie aktywa likwidowanej spółki uwzględnia się w bilansie według ich wartości zbywczej.

Jeśli likwidacja trwa dłużej niż rok, to likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać walnemu zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?