Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przeczytaj tę publikację, jeśli likwidujesz jednoosobową działalność gospodarczą albo jesteś wspólnikiem likwidowanej spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy oraz zatrudnionych pracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Jeśli jesteś płatnikiem składek i zamykasz pozarolniczą działalność gospodarczą, w ciągu 7 dni od daty zakończenia obowiązku ubezpieczeń wyrejestruj siebie, zatrudnionych pracowników i osoby współpracujące z ubezpieczeń społecznych w ZUS. Wyrejestruj siebie i inne osoby z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA. Ponadto, jeśli członkowie twojej rodziny lub rodzin zatrudnionych pracowników byli zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestruj ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

Składając wniosek o zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG) możesz od razu wyrejestrować siebie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a członków swojej rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku dołącz do wniosku formularz:

  • ZUS ZWUA – jeśli podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu
  • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszałeś członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika ZUS za własne ubezpieczenie

Jeżeli jesteś płatnikiem składek na własne ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i zakończyłeś prowadzenie działalności gospodarczej, wyrejestruj siebie jako płatnika składek. Zrób to po wykonaniu wszelkich rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności (m.in. po wyrejestrowaniu wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczeniu składki od wypłaconych im wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek). W praktyce zgłaszasz wyrejestrowanie działalności odpowiednio:

  • w formie zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej składanego w urzędzie miasta lub gminy (albo elektronicznie po podpisaniu podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym) na druku CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej); na podstawie otrzymanego z organu ewidencyjnego wniosku CEIDG związanego z zaprzestaniem prowadzenia pozarolniczej działalności ZUS samodzielnie przygotuje z urzędu formularz ZUS ZWPA
  • składając formularz ZUS ZWPA (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, a także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością); formularz złóż w oddziale ZUS w ciągu 14 dni od daty zakończenia działalności – czyli złożenia wniosku o wykreślenie podmiotu (firmy) z Krajowego Rejestru Sądowego

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika ZUS za zatrudnianych pracowników

W przypadku spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o.o. płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli odpowiednia spółka. Przy likwidacji działalności wyrejestruj spółkę jako płatnika za zatrudnionych pracowników składając do urzędu skarbowego formularz NIP-8. Podaj na nim datę wyrejestrowania ostatniego pracownika. Jeśli natomiast likwidujesz jednoosobową działalność gospodarczą, wyrejestruj siebie jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za zatrudnianych pracowników z wykorzystaniem składanego do CEIDG wniosku o zakończenie działalności gospodarczej.

Sprawdź, jak złożyć formularz NIP-8.

Przechowywanie kopii dokumentów przekazanych do ZUS

Kopie złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek musi przechowywać przez okres 5 lat od dnia przesłania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Pamiętaj, że dokumenty rozliczeniowe przekazane do ZUS do końca 2011 r. przechowuje się przez 10 lat.

Uwaga

Jako przedsiębiorca możesz podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż zamykana działalność gospodarcza. W takim przypadku podlegasz tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie zwalnia cię to jednak z wykonania czynności opisanych w tej publikacji (czyli musisz wyrejestrować się jako płatnik składek na własne ubezpieczenie zdrowotne).

Natomiast, jeśli zamykasz działalność gospodarczą, ale jednocześnie jesteś płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z innego tytułu (np. prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą po zamknięciu spółek osobowych lub jednoosobowej spółki z o. o. albo będąc nadal wspólnikiem innych spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich, czy też wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), nie składaj formularza ZUS ZWPA. W takim przypadku nadal pozostajesz płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, więc nie możesz wyrejestrować się jako ich płatnik.

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz informatory na temat wypełniania:

Odpowiednie formularze możesz składać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.