Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podjęcie decyzji o likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Likwidacja oddziału z inicjatywy przedsiębiorcy

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego może być następstwem decyzji przedsiębiorcy zagranicznego. Decyzję o likwidacji oddziału podejmuje się więc zgodnie z prawem spółki macierzystej.

Sama likwidacja musi jednak odbywać się zgodnie z polskimi przepisami, które pozwalają na stosowanie procedury uproszczonej.

W procedurze tej składa się tylko wniosek o wykreślenie oddziału z KRS. Nie ma zaś potrzeby otwierania długotrwałej procedury likwidacyjnej, tak jak to ma miejsce w przypadku innych spółek również zarejestrowanych w KRS.

Procedura uproszczona obejmuje likwidację oddziałów tworzonych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w:

  • UE i EOG* (obejmujące państwa UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA, z wyjątkiem Szwajcarii)
  • innych obszarach (państwa trzecie), z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnej współpracy gospodarczej (m.in. USA, Chiny lub Australia)

* Do EOG należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Likwidacja oddziału w związku z zakazem prowadzenia działalności

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny, który otworzył oddział w Polsce utracił prawo wykonywania zawodu lub podlega likwidacji w państwie, gdzie prowadzi działalność, minister do spraw gospodarki wyda mu decyzję o zakazie wykonywania działalności w ramach polskiego oddziału.

Decyzja ta otwiera procedurę likwidacyjną, która powinna przebiegać identycznie jak w przypadku likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Rozwiązania te stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców zagranicznych z państw trzecich. Przedsiębiorstwa zagraniczne z państw UE nadal mogą stosować procedurę uproszczoną polegającą jedynie na zmianie zapisów i wykreśleniu oddziału z KRS.   


Podstawa prawna: