Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Osoba, która likwiduje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, musi zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego i ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • otwarcie likwidacji
  • ustanowienie likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania oddziału
  • każdą zmianę w tym zakresie

Przepisy nie wskazują jednoznacznie, kto jest w tym przypadku likwidatorem. Przyjmuje się, że jest nim osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przeczytaj więcej na temat podjęcia decyzji o likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

Zgłoszenie składa się nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji oddziału, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL - o ile był ustanowiony prokurent.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Złóż formularz do KRS

Do zgłoszenia trzeba dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji - taka zgoda nie jest wymagana, jeśli wniosek składają likwidatorzy
  • uchwałę o otwarciu likwidacji w formie aktu notarialnego
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji - jeżeli nie załączysz bilansu, to sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych tj. dostarczenia zatwierdzonego bilansu otwarcia likwidacji

Sąd rejestrowy rozpatruje zgłoszenie otwarcia likwidacji nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji oddziału wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3 miesięcy. Warto przekazać treść ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD). Przyspieszy to wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.

Od ukazania się ogłoszenia, wierzyciele spółki macierzystej mają 3 miesiące na zgłoszenie likwidatorom wszelkich wierzytelności wobec spółki.

Za zmianę wpisu w KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oddział zapłaci łącznie 350 zł.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?