Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie likwidacji - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Postępowanie likwidacyjne prowadzi się tylko wtedy, gdy przedsiębiorca zagraniczny spoza UE otrzymał decyzję o zakazie wykonywania działalności w ramach polskiego oddziału. Ma to miejsce m.in. gdy utracił on prawo wykonywania zawodu lub podlega likwidacji w państwie, gdzie prowadzi działalność

Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w przypadku gdy:

  • przedsiębiorca zagraniczny rażąco narusza prawo polskie
  • nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej
  • działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa.

Decyzja ta otwiera procedurę likwidacyjną, która powinna przebiegać identycznie jak w przypadku likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Rozwiązania te stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców zagranicznych z państw trzecich. Przedsiębiorstwa zagraniczne z państw UE nadal mogą stosować procedurę uproszczoną polegającą jedynie na zmianie zapisów i wykreśleniu oddziału z KRS.   

W przypadku oddziału, likwidatorem jest, co do zasady, osoba upoważniona do jego reprezentacji - reprezentant oddziału, co nie wyklucza powołania osoby trzeciej. Przez czas trwania likwidacji, zasadniczo powinno zostać w mocy pełnomocnictwo dla osoby z polskim adresem siedziby lub zamieszkania. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy KSH.

W czasie likwidacji oddział prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dodatkiem "w likwidacji". Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, ponadto - w okresie likwidacji - nie może zostać ona ustanowiona. W okresie likwidacji, likwidator powinien zakończyć wszelkie bieżące interesy oddziału, zaspokoić wierzycieli, ściągnąć zobowiązania i upłynnić majątek. Nowe interesy może zaczynać tylko wtedy gdy niezbędne jest to do zamknięcia dotychczasowych czynności. Oznacza to, że podczas postępowania likwidacyjnego, likwidator powinien zadbać o takie czynności jak: zakończenie wszelkich umów, którymi związany jest oddział, zaspokojenie znanych likwidatorowi wierzycieli, zakończenie stosunków pracowniczych. Likwidator podczas wykonywania swoich obowiązków, powinien wypełniać wskazania przedsiębiorcy zagranicznego. Jeśli znani są likwidatorowi wierzyciele, których zaspokojenie jest utrudnione należy zabezpieczyć odpowiednią kwotę na ich zaspokojenie (poprzez złożenie jej do depozytu sądowego).


Podstawa prawna: