Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bilans otwarcia likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Likwidator musi sporządzić bilans otwarcia likwidacji oddziału i złożyć go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. 281 § 1 KSH). Bilans trzeba przygotować w ciągu 15 dni od otwarcia likwidacji, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty.

Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Oznacza to, że sam bilans trzeba sporządzić na dzień otwarcia likwidacji oddziału. W praktyce suma aktywów i pasywów wykazana w tym bilansie będzie zgodna z sumą aktywów i pasywów wykazanych w bilansie wchodzącym w skład sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający dzień postawienia oddziału w stan likwidacji. Przyjmuje się bowiem, że wycena aktywów przeprowadzona w myśl prawa bilansowego według cen sprzedaży netto odpowiada wartości zbywczej.

Jeśli likwidacja trwa dłużej niż rok, to likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe (art. 281 § 2 KSH).


Podstawa prawna: