Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie oświadczenia o przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego

1. W przypadku, gdy przedsiębiorca chce, aby część jego składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne trafiała do wybranego otwartego funduszu emerytalnego, to w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 lipca 2016 roku powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Oświadczenie z dyspozycją o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu emerytalnego mogą złożyć ubezpieczeni - członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego.

Podejmując taką decyzję ubezpieczony powinien wypełnić blok I, II i III oświadczenia.

Wypełniając blok III oświadczenia ubezpieczony może określić:

  • czy chce, aby jego składka była przekazywana do OFE, którego jest członkiem,
  • czy też chciałby aby jego składka była przekazywana do innego OFE i w tym przypadku powinien zaznaczyć pole przy właściwej nazwie otwartego funduszu emerytalnego (Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym wpisany w oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny).

UWAGA

Zaznaczenie w oświadczeniu nazwy innego OFE nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z funduszem. Dopiero zawarcie umowy ze wskazanym w oświadczeniu OFE będzie skutkowało rozpoczęciem procesu przekazywania składek do tego funduszu. Jeżeli ubezpieczony nie zawrze umowy ze wskazanym otwartym funduszem emerytalnym, składka będzie przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

Więcej informacji na temat wyboru OFE można znaleźć w publikacji Wybranie funduszu emerytalnego i podpisanie umowy z wybranym funduszem emerytalnym.

3. Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu części składki do OFE można złożyć:

  • bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • pocztą (oświadczenie można przesłać do każdej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE):

      a) po zalogowaniu mogą Państwo wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet – podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisane profilem PUE,

     b) bez zalogowania mogą Państwo je wypełnić i wydrukować,

  •     w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz placówek na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

W przypadku klientów zautoryzowanych w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) istnieje możliwość złożenia oświadczenia w trybie roboczym za pośrednictwem konsultanta COT. Klient może złożyć również na Sali Obsługi Klienta w każdej placówce ZUS oświadczenie na formularzu pobranym ze strony internetowej pue.zus.pl (wypełnionym w formie elektronicznej, a następnie wydrukowanym i podpisanym). Oświadczenie zostaje wówczas opatrzone kodem kreskowym, który zawiera numer formularza znajdujący się w zasobach ZUS. Dodatkowo w 157 placówkach ZUS można złożyć oświadczenie przy wykorzystaniu urzędomatów.

Formularz ww. oświadczenia dostępny będzie:

  • w formie papierowej we wszystkich placówkach Zakładu (również dostępne będzie oświadczenie iż ubezpieczony, iż zapoznał się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych),
  • w formie elektronicznej do pobrania na stronie ZUS.


Pamiętaj, iż ubezpieczony będzie mógł zmienić swoją decyzję i dokonać ponownego wyboru, dokąd ma być kierowana nowa składka, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata, w latach 2016, 2020, 2024, itd.