Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zrezygnowanie z przekazywania nowych składek ubezpieczenia emerytalnego do otwartego funduszu emerytalnego

Osoba, która jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, a która chce oszczędzać na przyszłą emeryturę wyłącznie w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie musi składać oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Jeżeli w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku osoba ta nie złoży wyżej wymienionego oświadczenia to począwszy od składki należnej za lipiec 2014 roku, składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne trafiać będą wyłącznie do ZUS.
Jednak składki, które zostały  już przekazane do OFE pozostaną tam do czasu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku niższego niż 10 lat od wieku emerytalnego. Wówczas, w ramach tzw. "suwaka bezpieczeństwa", będą podlegały stopniowemu przekazywaniu do ZUS.  Po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego ZUS poinformuje o tym OFE.  Po otrzymaniu tej informacji, otwarty fundusz emerytalny każdego miesiąca umorzy część jednostek rozrachunkowych, a środki odpowiadające wartości umorzonych jednostek przekaże na fundusz emerytalny (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) w ZUS. Po przekazaniu całości środków, Zakład dokona wykreślenia członkostwa z Centralnego Rejestru Członków OFE. Kwoty wycofanych środków ewidencjonowane są na subkoncie w ZUS.


Pamiętaj, iż ubezpieczony będzie mógł zmienić swoją decyzję i dokonać ponownego wyboru, dokąd ma być kierowana nowa składka, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata począwszy od 2016 r.