Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z KRS na wniosek

Wniosek o wykreślenie oddziału z KRS należy złożyć na formularzu KRS-X2. Trzeba to zrobić po podjęciu decyzji o likwidacji oddziału i:

  • zamknięciu ksiąg rachunkowych
  • przeprowadzeniu inwentaryzacji
  • wyznaczeniu osoby lub jednostki, która będzie przechowywać księgi

Likwidacja odbywa się w trybie uproszczonym. Oznacza to, że nie trzeba przeprowadzać postępowania likwidacyjnego i składać do sądu rejestrowego dokumentów pochodzących z takiego postępowania.

Postępowanie likwidacyjne prowadzi się tylko wtedy, gdy przedsiębiorca zagraniczny spoza UE otrzymał decyzję o zakazie wykonywania działalności w ramach polskiego oddziału. Ma to miejsce m.in. gdy utracił on prawo wykonywania zawodu lub podlega likwidacji w państwie, gdzie prowadzi działalność.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Załączniki do wniosku KRS-X2:

  • opłata od wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – 300 zł
  • opłata od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł
  • uchwała przedsiębiorcy zagranicznego w przedmiocie likwidacji oddziału
  • pełnomocnictwo procesowe, jeśli przedsiębiorca korzysta z pomocy pełnomocnika
  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł.

Ze względu na brak formularza specjalnie przystosowanego do złożenia w sądzie rejestrowym w przypadku likwidacji dobrowolnej w praktyce do standardowego formularza KRS-X2 dołącza się odrębne pismo uzasadniające decyzję o likwidacji oddziału bez zachowania wymogów formalnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz wniosek o wykreślenie oddziału bez ujawniania wzmianki o uchwale.

Sąd po rozpatrzeniu wniosku wydaje postanowienie o wykreśleniu oddziału z rejestru.

Ustanie bytu prawnego oddziału następuje z chwilą wykreślenia oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.

Powiadomienie innych urzędów

Jeśli oddział zatrudniał pracowników, jego kierownik musi złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 w celu wyrejestrowania oddziału jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W formularzu NIP-8 należy podać datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.


Podstawa prawna: